โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง

๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน
โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง