โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง

TERRITORIAL DEFENCE VOLUNTEERS PRINTING
สินค้า/แบบพิมพ์
ภ.ร.ด.1 ประกาศให้เสียภาษีโรงเรือน
27-30-01 ภ.ร.ด.1 ประกาศให้เสียภาษีโรงเรือน
แผ่นละ 0.50 บาท
ภ.ร.ด.2 แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน
27-30-02 ภ.ร.ด.2 แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ชุดละ 4.50 บาท
ภ.ร.ด.2ค แบบกรอกรายการโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง
27-30-03 ภ.ร.ด.2ค แบบกรอกรายการโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง
แผ่นละ 0.50 บาท
ภ.ร.ด.2ง แบบแจ้งรายการของผู้ให้เช่าช่วง
27-30-04 ภ.ร.ด.2ง แบบแจ้งรายการของผู้ให้เช่าช่วง
แผ่นละ 0.50 บาท
ภ.ร.ด.4 คำร้องขอยกเว้นเงินค่าภาษีโรงเรือนฯ
27-30-05 ภ.ร.ด.4 คำร้องขอยกเว้นเงินค่าภาษีโรงเรือนฯ
แผ่นละ 1.00 บาท
ภ.ร.ด.9 คำร้องขอให้พิจารณาการประเมิน
27-30-06 ภ.ร.ด.9 คำร้องขอให้พิจารณาการประเมิน
แผ่นละ 0.50 บาท
แบบ 1 การร้องอุทธรณ์ภาษีโรงเรือน
27-30-07 แบบ 1 การร้องอุทธรณ์ภาษีโรงเรือน
ฉบับละ 1.25 บาท
ภ.ร.ด.3 จดหมายเตือนให้ยื่นเสียภาษีโรงเรือนฯ
27-40-01 ภ.ร.ด.3 จดหมายเตือนให้ยื่นเสียภาษีโรงเรือนฯ
เล่มละ 52.00 บาท
ภ.ร.ด.6 หมายเรียกตัวผู้รับประเมิน
27-40-03 ภ.ร.ด.6 หมายเรียกตัวผู้รับประเมิน
เล่มละ 52.00 บาท
ภ.ร.ด.7 แจ้งความจะเข้าตรวจตราทรัพย์สิน
27-40-04 ภ.ร.ด.7 แจ้งความจะเข้าตรวจตราทรัพย์สิน
เล่มละ 52.00 บาท
ภ.ร.ด.8 ใบแจ้งรายการประเมิน
27-40-05 ภ.ร.ด.8 ใบแจ้งรายการประเมิน
เล่มละ 48.00 บาท
ภ.ร.ด.10 ใบแจ้งความว่าหมดสิทธิ์
27-40-06 ภ.ร.ด.10 ใบแจ้งความว่าหมดสิทธิ์
เล่มละ 74.00 บาท
ภ.ร.ด.11 ใบเสร็จคำชี้ขาด
27-40-07 ภ.ร.ด.11 ใบเสร็จคำชี้ขาด
เล่มละ 140.00 บาท
ภ.ร.ด.12 ใบเสร็จรับเงินภาษีโรงเรือนและที่ดิน
27-40-08 ภ.ร.ด.12 ใบเสร็จรับเงินภาษีโรงเรือนและที่ดิน
เล่มละ 82.00 บาท
ภ.ร.ส.11 ใบเสร็จรับเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
27-40-09 ภ.ร.ส.11 ใบเสร็จรับเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เล่มละ 82.00 บาท
ภ.ร.ด.1 ประกาศให้เสียภาษีโรงเรือน
27-30-01
ภ.ร.ด.1 ประกาศให้เสียภาษีโรงเรือน

ราคาเล่มละ 82.00 บาท

ภ.ร.ด.2 แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน
27-30-02
ภ.ร.ด.2 แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ราคาเล่มละ 82.00 บาท

ภ.ร.ด.2ค แบบกรอกรายการโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง
27-30-03
ภ.ร.ด.2ค แบบกรอกรายการโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง

ราคาเล่มละ 82.00 บาท

ภ.ร.ด.2ง แบบแจ้งรายการของผู้ให้เช่าช่วง
27-30-04
ภ.ร.ด.2ง แบบแจ้งรายการของผู้ให้เช่าช่วง

ราคาเล่มละ 82.00 บาท

ภ.ร.ด.4 คำร้องขอยกเว้นเงินค่าภาษีโรงเรือนฯ
27-30-05
ภ.ร.ด.4 คำร้องขอยกเว้นเงินค่าภาษีโรงเรือนฯ

ราคาเล่มละ 82.00 บาท

ภ.ร.ด.9 คำร้องขอให้พิจารณาการประเมิน
27-30-06
ภ.ร.ด.9 คำร้องขอให้พิจารณาการประเมิน

ราคาเล่มละ 82.00 บาท

แบบ 1 การร้องอุทธรณ์ภาษีโรงเรือน
27-30-07
แบบ 1 การร้องอุทธรณ์ภาษีโรงเรือน

ราคาเล่มละ 82.00 บาท

ภ.ร.ด.3 จดหมายเตือนให้ยื่นเสียภาษีโรงเรือนฯ
27-40-01
ภ.ร.ด.3 จดหมายเตือนให้ยื่นเสียภาษีโรงเรือนฯ

ราคาเล่มละ 82.00 บาท

ภ.ร.ด.6 หมายเรียกตัวผู้รับประเมิน
27-40-03
ภ.ร.ด.6 หมายเรียกตัวผู้รับประเมิน

ราคาเล่มละ 82.00 บาท

ภ.ร.ด.7 แจ้งความจะเข้าตรวจตราทรัพย์สิน
27-40-04
ภ.ร.ด.7 แจ้งความจะเข้าตรวจตราทรัพย์สิน

ราคาเล่มละ 82.00 บาท

ภ.ร.ด.8 ใบแจ้งรายการประเมิน
27-40-05
ภ.ร.ด.8 ใบแจ้งรายการประเมิน

ราคาเล่มละ 82.00 บาท

ภ.ร.ด.10 ใบแจ้งความว่าหมดสิทธิ์
27-40-06
ภ.ร.ด.10 ใบแจ้งความว่าหมดสิทธิ์

ราคาเล่มละ 82.00 บาท

ภ.ร.ด.11 ใบเสร็จคำชี้ขาด
27-40-07
ภ.ร.ด.11 ใบเสร็จคำชี้ขาด

ราคาเล่มละ 82.00 บาท

ภ.ร.ด.12 ใบเสร็จรับเงินภาษีโรงเรือนและที่ดิน
27-40-08
ภ.ร.ด.12 ใบเสร็จรับเงินภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ราคาเล่มละ 82.00 บาท

ภ.ร.ส.11 ใบเสร็จรับเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
27-40-09
ภ.ร.ส.11 ใบเสร็จรับเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ราคาเล่มละ 82.00 บาท


หมวดหมู่สินค้า