โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง

TERRITORIAL DEFENCE VOLUNTEERS PRINTING

01 แบบที่ 13-14

01-10-01 แบบที่ 13 ทะเบียนหนังสือรับ
฿ 98.00 / เล่ม

01-10-02 แบบที่ 14 ทะเบียนหนังสือส่ง
฿ 98.00 / เล่ม

03 แบบคำร้อง

03-30-01 คำร้องทั่วไป
฿ 0.50 / แผ่น

03-30-03 คำร้องขอใบอนุญาตเข้าขายของในตลาด
฿ 0.50 / แผ่น

03-30-04 ขอรับใบอนุญาตค้าอาหารและน้ำแข็งในสถานที่เอกชน
฿ 0.50 / แผ่น

03-30-05 คำร้องขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน
฿ 0.50 / แผ่น

03-30-06 คำร้องขอใบอนุญาตใช้สถานที่เพื่อทำการแต่งผม
฿ 0.50 / แผ่น

03-30-07 คำร้องขอรับใบอนุญาต ประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
฿ 0.50 / แผ่น

03-30-08 คำร้องขอรับใบอนุญาต สะสมอาหาร
฿ 0.50 / แผ่น

03-30-09 คำร้องขอรับใบอนุญาตสำหรับบุคคลรับจ้างทำการแต่งผม
฿ 0.50 / แผ่น

03-30-11 คำร้องขอรับใบอนุญาตตั้งแผงลอย
฿ 0.50 / แผ่น

03-30-12 คำร้องขอใบอนุญาตตั้งเร่ขาย
฿ 0.50 / แผ่น

04 แบบ ฆ.จ.ส

04-30-01 ฆจส 1 คำร้องขออนุญาตฆ่าสัตว์
฿ 0.50 / แผ่น

04-30-02 ฆจส 2 คำร้องขออนุญาตฆ่าสัตว์
฿ 0.50 / แผ่น

04-30-03 ฆจส 4 แบบแจ้งการฆ่าสัตว์
฿ 0.50 / แผ่น

04-40-01 ฆจส ใบอนุญาตฆ่าโค
฿ 70.00 / เล่ม

04-40-02 ฆจส 6 ใบอนุญาตฆ่ากระบือ
฿ 70.00 / เล่ม

04-40-03 ฆจส 9 ใบอนุญาตฆ่าสุกร
฿ 70.00 / เล่ม

04-40-05 ฆจส 7 ใบอนุญาตฆ่าแพะ
฿ 70.00 / เล่ม

04-40-06 ฆจส 8 ใบอนุญาตฆ่าแกะ
฿ 70.00 / เล่ม

04-40-09 แบบแจ้งและตอบรับการแจ้งการฆ่าสัตว์
฿ 100.00 / เล่ม

05 แบบ ฆ.ษ.

05-30-01 ฆษ 1 คำร้องขออนุญาตทำการ โฆษณาโดยใช้ เครื่องขยายเสียง
฿ 0.60 / แผ่น

05-40-01 ฆษ 2 ใบอนุญาตให้ทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
฿ 34.00 / เล่ม

06 แบบ ฆป

06-30-01 ฆป 1 คำร้องขออนุญาตทำการโฆษณาแก่ประชาชน
฿ 0.50 / แผ่น

06-40-01 ฆป 2 ใบอนุญาตให้ทำการโฆษณาแก่ประชาชน
฿ 42.00 / เล่ม

09 แบบฏีกา เทศบาล

09-30-08 รายการส่งใช้เงินยืม
฿ 0.50 / แผ่น

09-30-09 สัญญาการยืมเงิน
฿ 0.50 / แผ่น

10 แบบ ท

10-10-01 ท.19 ทะเบียนสมาชิก
฿ 63.00 / เล่ม

10-10-02 ท.20 ทะเบียนคณะเทศมนตรี
฿ 98.00 / เล่ม

11 แบบทะเบียน

11-10-02 ทะเบียนพนักงานประจำ
฿ 98.00 / เล่ม

11-10-03 ทะเบียนสังหาริมทรัพย์
฿ 98.00 / เล่ม

11-10-04 ทะเบียนอสังหาริมทรัพย์
฿ 98.00 / เล่ม

12 แบบทะเบียนราษฏร

12-20-07 ท.ร.31 คำร้องเกี่ยวกับทะเบียนราษฏร
฿ 0.50 / แผ่น

12-40-01 ท.ร.9 ใบรับแจ้งเกี่ยวกับบ้าน
฿ 37.00 / เล่ม

12-40-02 สมุดเปรียบเทียบความผิดกฎหมายทะเบียนราษฏร
฿ 86.00 / เล่ม

12-40-04 ทร 1/1 หนังสือรับรองการเกิด
฿ 73.00 / เล่ม

12-40-05 ทร.99/1 รายงานแก้ไข้เพิ่มเติมทะเบียนบ้านแก้ไขจำนวนมากๆ
฿ 49.00 / เล่ม

12-40-07 ท.ร.6 ตอนหน้า ใบรับแจ้งการย้ายที่อยู่
฿ 47.00 / เล่ม

12-40-08 ท.ร. 4/1 หนังสือรับรองการตาย
฿ 85.00 / เล่ม

12-40-09 ท.ร.1 ตอนหน้า ใบรับแจ้งการเกิด
฿ 47.00 / เล่ม

56-30-01 ท.ร.97 ข. แบบคำร้องแก้ไขฯ เกี่ยวกับบุคคลฯ
฿ 0.50 / ฉบับ

56-30-02 ท.ร.97 ค. แบบคำร้องแก้ไขฯ เกี่ยวกับบ้านฯ
฿ 0.50 / ฉบับ

56-30-03 ท.ร.14/2แบบรับร้อง รายการทะเบียนราษฏร
฿ 0.50 / ฉบับ

56-30-04 ท.ร.100 ใบรับแจ้งการเกิด
฿ 0.50 / ฉบับ

56-30-05 ท.ร.400 ใบรับแจ้งการตาย
฿ 0.50 / ฉบับ

56-30-06 ท.ร.600 ใบรับแจ้งการ ย้ายออก
฿ 0.50 / ฉบับ

56-30-07 ท.ร.900 ใบคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้าน
฿ 0.50 / ฉบับ

56-30-08 ท.ร.98 แบบการให้เลขประจำตัวประชาชน
฿ 0.50 / ฉบับ

56-30-09 ท.ร. 980 คำร้องขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน
฿ 0.50 / ฉบับ

56-30-10 ท.ร. 1 สติบัตร
฿ 1.25 / ฉบับ

56-30-11 ท.ร. 4 มรณบัตร
฿ 1.25 / ฉบับ

56-30-12 ท.ร. 6 ใบแจ้ง การย้ายที่อยู่
฿ 0.60 / ฉบับ

56-30-13 ท.ร. 14 สำเนาทะเบียนบ้าน (ปกน้ำเงิน)
฿ 12.00 / เล่ม

56-30-14 ท.ร. 13 สำเนาทะเบียนบ้าน ( ปกเหลือง บุคคลต่างด้าว )
฿ 12.00 / เล่ม

56-30-15 ท.ร. 14/1 แบบรับรอง รายการทะเบียนราษฏร
฿ 0.50 / ฉบับ

56-30-16 ท.ร. 1/ก แบบรับรอง รายการทะเบียนคนเกิดฯ
฿ 0.50 / ฉบับ

56-30-17 ท.ร. 4/ก แบบรับรอง รายการทะเบียนคนตายฯ
฿ 0.50 / ฉบับ

56-30-18 ท.ร. 25 แบบการขอมีรายการบุคคลในเอกสารการทะเบียนราษฏรสำหรับกรณีการแจ้งเกิดเกินกำหนดและการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน
฿ 0.50 / ฉบับ

56-30-19 ท.ร. 15 บันทึกรับแจ้งเอกสารการทะเบียนราษฏรสูญหาย
฿ 95.00 / เล่ม

13 แบบเทศบาล

13-10-03 สมุดจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างลูกจ้างฯ (แทน อต.6)
฿ 86.00 / เล่ม

13-10-05 สมุดควบคุมการรับจ่ายใบเสร็จรับเงิน
฿ 98.00 / เล่ม

13-10-07 ทะเบียนเงินยืม ( แทน อต.10 )
฿ 98.00 / เล่ม

13-10-08 ทะเบียนคุมรายตัวเงินรับฝาก
฿ 98.00 / เล่ม

13-10-09 ทะเบียนคุมรายตัวลูกหนี้
฿ 98.00 / เล่ม

13-10-10 สมุดคุมการจ่ายเช็ค ( แทน อต.12 )
฿ 98.00 / เล่ม

13-10-11 สมุดคุมฎีกาเบิกเงิน
฿ 98.00 / เล่ม

13-10-12 ทะเบียนจ่าย ( แทน อต.7 )
฿ 98.00 / เล่ม

13-10-13 ทะเบียนครุภัณฑ์
฿ 106.00 / เล่ม

13-10-14 บัญชีพัสดุ
฿ 106.00 / เล่ม

13-10-15 สมุดรายวันทั่วไป
฿ 98.00 / เล่ม

13-10-16 สมุดคุมการรับเช็คและตั๋วแลกเงิน
฿ 98.00 / เล่ม

13-10-17ก ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ
฿ 120.00 / เล่ม

13-10-18ก ทะเบียนคุมเงินรับฝาก
฿ 120.00 / เล่ม

13-10-19 ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมสะสม
฿ 120.00 / เล่ม

13-10-21ก บัญชีแยกประเภท
฿ 120.00 / เล่ม

13-10-22ก ทะเบียนเงินรายรับ
฿ 130.00 / เล่ม

13-10-23 ทะเบียนรายจ่ายตามงบประมาณ
฿ 2.50 / แผ่น

50-10-01ก สมุดเงินสดรับ
฿ 120.00 / เล่ม

50-10-02ก สมุดเงินสดจ่าย
฿ 120.00 / เล่ม

15 แบบ ใบงบ

15-30-03 งบดุล
฿ 2.00 / แผ่น

15-30-04 บัญชี 15 ช่อง ( กระดาษทำการฯ )
฿ 2.00 / แผ่น

16 แบบ ใบตรวจ

16-30-01 ใบตรวจรับพัสดุ
฿ 0.50 / แผ่น

16-30-02 ใบตรวจรับมอบสิ่งของ
฿ 0.50 / แผ่น

16-40-01 ใบตรวจรับงานจ้างเหมา
฿ 52.00 / เล่ม

17 แบบ ใบสำคัญ

17-30-01 ใบสำคัญรับเงิน (ทั่วไป)
฿ 0.50 / ฉบับ

18 ใบเสร็จรับเงิน

18-40-01 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้สถานที่แต่งผม
฿ 40.00 / เล่ม

18-40-02 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้บุคคลรับจ้างแต่งผม
฿ 40.00 / เล่ม

18-40-03 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
฿ 40.00 / เล่ม

18-40-04 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสะสมอาหาร
฿ 40.00 / เล่ม

18-40-05 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งแผงลอย
฿ 40.00 / เล่ม

18-40-06 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้เร่ขาย
฿ 40.00 / เล่ม

18-40-07 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้เข้าขายของในตลาด
฿ 40.00 / เล่ม

18-40-08 ใบเสร็จรับเงินค่าขยะมูลฝอย ( 1 สำเนาเล่มละ 50 ชุด )
฿ 35.00 / เล่ม

18-40-09 ค่าปรับผู้กระทำผิดเทศบัญญัติ ( เทศบาล)
฿ 69.00 / เล่ม

18-40-11 ใบเสร็จรับเงินทั่วไป ( เทศบาล 2 สำเนา เล่มละ 200 แผ่น)
฿ 50.00 / เล่ม

18-40-12 ใบเสร็จเบ็ดเสร็จ ( 1 สำเนา เล่มละ 200 แผ่น)
฿ 63.00 / เล่ม

18-40-13 ใบเสร็จรับเงินค่าเช่าแท่นตลาดสาธารณะ
฿ 33.00 / เล่ม

18-40-14 ใบเสร็จค่าวางของขายในตลาดหรือสถานที่สาธารณะเฉพาะ ( 2 ตอน ไม่ระบุราคา )
฿ 33.00 / เล่ม

18-40-15 ใบเสร็จค่าวางของขายในตลาดหรือสถานที่สาธารณะเฉพาะ ( 2 ตอน ระบุราคา )
฿ 33.00 / เล่ม

37-40-01 ใบเสร็จรับเงิน ( ของ อบจ. 2 สำเนา เล่มละ 300 แผ่น )
฿ 115.00 / เล่ม

53-10-16 อต.16 ใบเสร็จรับเงิน ( ของ อบต. 2 สำเนา เล่มละ 300 แผ่น )
฿ 115.00 / เล่ม

53-10-17 ใบเสร็จรับเงินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
฿ 66.00 / เล่ม

19 แบบใบส่ง

19-30-01 ใบส่งของคืนพัสดุ
฿ 4.00 / แผ่น

19-30-02 ใบส่งสิ่งของเครื่องใช้ที่ชำรุดคืนพัสดุ
฿ 0.50 / แผ่น

20 แบบใบอนุญาต

20-40-02 ใบอนุญาตให้ใช้สถานที่รับจ้างแต่งผม
฿ 55.00 / เล่ม

20-40-03 ใบอนุญาตให้เป็นผู้รับจ้างแต่งผม
฿ 55.00 / เล่ม

20-40-06 ใบอนุญาตให้ตั้งแผงลอย
฿ 55.00 / เล่ม

20-40-07 ใบอนุญาตให้เป็นผู้เร่ขาย
฿ 55.00 / เล่ม

51-10-01 อภ.2 ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
฿ 53.00 / เล่ม

51-10-03 สณ.2 ใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
฿ 53.00 / เล่ม

51-10-04 สณ.5 ใบอนุญาตเร่ขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
฿ 53.00 / เล่ม

51-10-05 สอ.4 ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร
฿ 53.00 / เล่ม

51-10-06 สอ.5 ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร7
฿ 53.00 / เล่ม

51-10-07 สอ.6 หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร
฿ 53.00 / เล่ม

51-10-08 สอ. 7 หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร
฿ 53.00 / เล่ม

51-10-09 ตล. 3 ใบอนุญาตให้ใช้สถานที่เป็นตลาดเอกชน
฿ 53.00 / เล่ม

51-10-10 ตล. 6 ใบอนุญาตให้เข้าขายของในตลาด
฿ 53.00 / เล่ม

21 แบบใบอื่นๆ

21-40-01 ใบถอนเงิน
฿ 70.00 / เล่ม

21-40-02 ใบฝากเงิน
฿ 70.00 / เล่ม

21-40-03 ใบลากิจส่วนตัว, ป่วย, พักผ่อน
฿ 70.00 / เล่ม

22 แบบบัตร

22-20-19 บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
฿ 3.00 / บัตร

22-20-20 บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ
฿ 3.00 / บัตร

54-30-13 บัตรประจำตัวสมาชิก อบต.
฿ 3.00 / บัตร

23 แบบบัญชีแบบเก่า

23-10-01 แบบ 7 บัญชีเงินสด
฿ 189.00 / เล่ม

23-10-02 แบบ 8 บัญชีแยกประเภท
฿ 98.00 / เล่ม

23-10-03 แบบ 11 บัญชีคุมยอดเงินคงเหลือ
฿ 41.00 / เล่ม

23-10-04 แบบ 13 สมุดคุมดวงตราไปรษณีย์
฿ 98.00 / เล่ม

23-10-05 แบบ 20 สมุดคุมการจำหน่ายตั๋ว
฿ 98.00 / เล่ม

24 แบบประปา

24-10-01 ป.14 เล็ดเยอร์ผลประโยชน์ (รายได้-รายจ่าย)
฿ 98.00 / เล่ม

24-10-03 ป.16 เล็ดเยอร์พัสดุ
฿ 132.00 / เล่ม

24-10-04 ป.17 เล็ดเยอร์รายตัวลูกหนี้ (ประเภทใช้มาตรวัดน้ำ)
฿ 395.00 / เล่ม

24-10-08 ป.21 ทะเบียนซื้อของเงินสด
฿ 220.00 / เล่ม

24-10-10 ป.23 ทะเบียนขายของเงินสด
฿ 98.00 / เล่ม

24-10-11 ป.24 ทะเบียนขายของเงินเชื่อ
฿ 98.00 / เล่ม

24-10-12 ป.25 ทะเบียนผู้เช่ามาตรวัดน้ำ
฿ 72.00 / เล่ม

24-10-13 ป.26 ทะเบียนรับพัสดุ
฿ 129.00 / เล่ม

24-10-14 ป.27 ทะเบียนจ่ายพัสดุ
฿ 129.00 / เล่ม

24-10-16 ป.29 บัญชีเงินสด
฿ 98.00 / เล่ม

24-10-18 ป. 31 สมุดจดเลขอ่านมาตรวัดน้ำ
฿ 72.00 / เล่ม

24-10-19 ป. 32 บัญชีประจำตัวของผู้เก็บเงิน
฿ 98.00 / เล่ม

24-10-25 ป. 38/1 สมุดขายของเงินสด
฿ 99.00 / เล่ม

24-10-30 ป.66 ทะเบียนเงินประกันค่าน้ำ
฿ 98.00 / เล่ม

24-20-01 บัตรอ่านมาตรวัดน้ำ
฿ 1.25 / เล่ม

24-30-14 ป.45 คำร้องขอให้ต่อท่อ
฿ 0.50 / เล่ม

24-30-15 ป.46 ใบรับรองการต่อท่อ
฿ 0.50 / แผ่น

24-30-16 ป.47 ใบรับรองการปิดน้ำ
฿ 0.50 / แผ่น

24-30-17 ป.48 ใบรับรองการติดตั้งมาตรวัดน้ำ
฿ 0.50 / แผ่น

24-30-18 ป. 49 รายงานรับจ่ายมาตรวัดน้ำ
฿ 0.50 / แผ่น

24-30-30 ป. 67 รายชื่อผู้ค้างชำระค่าน้ำ
฿ 0.50 / แผ่น

24-30-31 โนติส (ใบแจ้งให้ไปชำระค่าน้ำ)
฿ 0.50 / แผ่น

24-30-32 สถิตการจำหน่ายน้ำประจำเดือน
฿ 0.50 / แผ่น

24-30-33 รายงานยอดเงินเก็บได้ ประจำเดือน สีฟ้า
฿ 0.50 / แผ่น

24-30-34 รายงานยอดเงินรายได้ ประจำเดือน สีชมพู
฿ 0.50 / แผ่น

24-40-02 ป. 42 สมุดใบเสร็จรับเงินสำหรับลูกหนี้อื่นๆ
฿ 45.00 / แผ่น

24-40-03 ป. 43 สมุดข้อบังคับสำหรับผู้ใช้น้ำ
฿ 18.00 / เล่ม

24-40-04 ป. 41 / 1 ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา (ทั่วไป)
฿ 42.00 / เล่ม

58-10-14 ป. 41 / 1 ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำบาดาล (พิมพ์ชื่อ)
฿ 50.00 / เล่ม

58-10-15 ป. 41 / 1 ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา (พิมพ์ชื่อ)
฿ 50.00 / เล่ม

26 แบบพิมพ์ภาษีป้าย (ภป)

26-20-01 ภ.ป.8 บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
฿ 3.00 / บัตร

26-30-01 ภ.ป.1 แบบแสดงรายการภาษีป้าย
฿ 1.00 / แผ่น

26-30-02 ภ.ป.3 หนังสือแจ้งการประเมิน
฿ 0.50 / แผ่น

26-30-03 ภ.ป.4 แบบอุทธรณ์ภาษีป้าย
฿ 0.50 / แผ่น

26-30-04 ภ.ป.5 แบบแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์
฿ 0.50 / แผ่น

26-30-05 ภ.ป.9 รายงานขอรับบัตรฯ พนักงานฯ
฿ 0.50 / แผ่น

26-40-01 ภ.ป.2 ใบรับแบบแสดงรายการภาษีป้าย
฿ 59.00 / เล่ม

26-40-03 ภ.ป.7 ใบรับเสร็จรับเงินภาษีป้าย
฿ 68.00 / เล่ม

26-50-01 ภ.ป.12 หนังสือเรียกตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย
฿ 0.60 / ฉบับ

27 แบบพิมพ์ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภรด)

27-30-01 ภ.ร.ด.1 ประกาศให้เสียภาษีโรงเรือน
฿ 0.50 / แผ่น

27-30-02 ภ.ร.ด.2 แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน
฿ 4.50 / ชุด

60 แบบพิมพ์เลือกตั้ง

60-10-04 แบบรายงานบ้าน-บุคคลซ้ำซ้อน (ไม่มีเส้น 11'x15"=1 ชั้น) กล่องละ 2,000 แผ่น
฿ 820.00 / กล่อง

60-10-08 ผญ.2 บัญชีรายชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้าน (มีเส้น 11”x15”= 3 ชั้น) กล่องละ 300 แผ่น
฿ 630.00 / กล่อง

64-001-001 บัตรเลือกตั้ง นายก (A5)
฿ 25.00 / เล่ม

64-001-002 บัตรเลือกตั้ง สมาชิก (A5)
฿ 25.00 / เล่ม

64-001-101 บัตรตัวอย่าง นายก (A5)
฿ 20.00 / เล่ม

64-001-102 บัตรตัวอย่าง สมาชิก (A5)
฿ 20.00 / เล่ม

64-001-103 บัตรตัวอย่าง นายก (A4)
฿ 25.00 / เล่ม

64-001-201 บัตรทาบผู้พิการทางสายตา (A5)
฿ 8.00 / แผ่น

64-001-202 บัตรทาบผู้พิการทางสายตา (A4)
฿ 10.00 / แผ่น

64-10-01 ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้ง (สถ./ผถ.3/1) กล่องละ 300 ชุด
฿ 952.00 / กล่อง

64-10-02 บัญชีรายชื่อผู้สิทธิเลือกตั้ง (สถ./ผถ.1/5) กล่องละ 300 ชุด
฿ 980.00 / กล่อง

64-10-03 บัญชีรายชื่อผู้สิทธิเลือกตั้ง ใบแรก-ใบท้าย กล่องละ 300 ชุด
฿ 950.00 / กล่อง

64-10-04 หนังสือแจ้งเจ้าบ้าน (ส.ถ./ผถ.1/6) กล่องละ 2000 แผ่น
฿ 720.00 / กล่อง

64-10-05 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุฯ (ส.ถ./ผถ.1/9) กล่องละ 300 ชุด
฿ 1,165.00 / กล่อง

64-10-06 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุฯ (ใบแรก-ใบท้าย) กล่องละ 300 ชุด
฿ 1,050.00 / กล่อง

สถ-ผถ-64 แบบขีดคะแนน
฿ 12.00 / แผ่น