โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง

TERRITORIAL DEFENCE VOLUNTEERS PRINTING
สินค้า/แบบพิมพ์
สมุดจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างฯ (แทน อต.6)
13-10-03-อบต สมุดจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างฯ (แทน อต.6)
เล่มละ 86.00 บาท
สมุดคุมการรับจ่ายใบเสร็จรับเงิน (แทน อต.17)
13-10-05-อบต สมุดคุมการรับจ่ายใบเสร็จรับเงิน (แทน อต.17)
เล่มละ 98.00 บาท
ทะเบียนเงินยืม (แทน อต.10)
13-10-07-อบต ทะเบียนเงินยืม (แทน อต.10)
เล่มละ 98.00 บาท
สมุดคุมการจ่ายเช็ค (แทน อต.12)
13-10-10-อบต สมุดคุมการจ่ายเช็ค (แทน อต.12)
เล่มละ 98.00 บาท
ทะเบียนจ่าย (แทน อต.7)
13-10-12-อบต ทะเบียนจ่าย (แทน อต.7)
เล่มละ 98.00 บาท
บัญชีแยกประเภท
13-10-21-อบต บัญชีแยกประเภท
เล่มละ 120.00 บาท
ทะเบียนเงินรายรับ (แทน อต.4)
13-10-22-อบต ทะเบียนเงินรายรับ (แทน อต.4)
เล่มละ 130.00 บาท
ทะเบียนรายจ่ายตามงบประมาณ (แทน อต.5)
13-10-23-อบต ทะเบียนรายจ่ายตามงบประมาณ (แทน อต.5)
เล่มละ 2.50 บาท
แบบ 301 สมุดคู่มือเบิกจ่ายในราชการ (แทน อต.14)
40-40-09-อบต แบบ 301 สมุดคู่มือเบิกจ่ายในราชการ (แทน อต.14)
เล่มละ 36.00 บาท
สมุดเงินสดรับ
50-10-01-อบต สมุดเงินสดรับ
เล่มละ 120.00 บาท
สมุดเงินสดจ่าย
50-10-02-อบต สมุดเงินสดจ่าย
เล่มละ 120.00 บาท
แบบ อต.8 ทะเบียนจ่ายเงินอื่นๆ
53-10-08 แบบ อต.8 ทะเบียนจ่ายเงินอื่นๆ
เล่มละ 98.00 บาท
แบบ อต.9 ทะเบียนคุมเงินมัดจำประกันสัญญา
53-10-09 แบบ อต.9 ทะเบียนคุมเงินมัดจำประกันสัญญา
เล่มละ 98.00 บาท
แบบ อต.11 ทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร
53-10-11 แบบ อต.11 ทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร
เล่มละ 98.00 บาท
แบบ อต.13 สมุดคุมการรับเช็คและตั๋วแลกเงิน
53-10-13 แบบ อต.13 สมุดคุมการรับเช็คและตั๋วแลกเงิน
เล่มละ 98.00 บาท
อต.16 ใบเสร็จรับเงิน (ของ อบต. 2 สำเนา เล่มละ 300แผ่น)
53-10-16-อบต อต.16 ใบเสร็จรับเงิน (ของ อบต. 2 สำเนา เล่มละ 300แผ่น)
เล่มละ 0.00 บาท
สมุดจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างฯ (แทน อต.6)
13-10-03-อบต
สมุดจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างฯ (แทน อต.6)

ราคาเล่มละ 0.00 บาท

สมุดคุมการรับจ่ายใบเสร็จรับเงิน (แทน อต.17)
13-10-05-อบต
สมุดคุมการรับจ่ายใบเสร็จรับเงิน (แทน อต.17)

ราคาเล่มละ 0.00 บาท

ทะเบียนเงินยืม (แทน อต.10)
13-10-07-อบต
ทะเบียนเงินยืม (แทน อต.10)

ราคาเล่มละ 0.00 บาท

สมุดคุมการจ่ายเช็ค (แทน อต.12)
13-10-10-อบต
สมุดคุมการจ่ายเช็ค (แทน อต.12)

ราคาเล่มละ 0.00 บาท

ทะเบียนจ่าย (แทน อต.7)
13-10-12-อบต
ทะเบียนจ่าย (แทน อต.7)

ราคาเล่มละ 0.00 บาท

บัญชีแยกประเภท
13-10-21-อบต
บัญชีแยกประเภท

ราคาเล่มละ 0.00 บาท

ทะเบียนเงินรายรับ (แทน อต.4)
13-10-22-อบต
ทะเบียนเงินรายรับ (แทน อต.4)

ราคาเล่มละ 0.00 บาท

ทะเบียนรายจ่ายตามงบประมาณ (แทน อต.5)
13-10-23-อบต
ทะเบียนรายจ่ายตามงบประมาณ (แทน อต.5)

ราคาเล่มละ 0.00 บาท

แบบ 301 สมุดคู่มือเบิกจ่ายในราชการ (แทน อต.14)
40-40-09-อบต
แบบ 301 สมุดคู่มือเบิกจ่ายในราชการ (แทน อต.14)

ราคาเล่มละ 0.00 บาท

สมุดเงินสดรับ
50-10-01-อบต
สมุดเงินสดรับ

ราคาเล่มละ 0.00 บาท

สมุดเงินสดจ่าย
50-10-02-อบต
สมุดเงินสดจ่าย

ราคาเล่มละ 0.00 บาท

แบบ อต.8 ทะเบียนจ่ายเงินอื่นๆ
53-10-08
แบบ อต.8 ทะเบียนจ่ายเงินอื่นๆ

ราคาเล่มละ 0.00 บาท

แบบ อต.9 ทะเบียนคุมเงินมัดจำประกันสัญญา
53-10-09
แบบ อต.9 ทะเบียนคุมเงินมัดจำประกันสัญญา

ราคาเล่มละ 0.00 บาท

แบบ อต.11 ทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร
53-10-11
แบบ อต.11 ทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร

ราคาเล่มละ 0.00 บาท

แบบ อต.13 สมุดคุมการรับเช็คและตั๋วแลกเงิน
53-10-13
แบบ อต.13 สมุดคุมการรับเช็คและตั๋วแลกเงิน

ราคาเล่มละ 0.00 บาท

อต.16 ใบเสร็จรับเงิน (ของ อบต. 2 สำเนา เล่มละ 300แผ่น)
53-10-16-อบต
อต.16 ใบเสร็จรับเงิน (ของ อบต. 2 สำเนา เล่มละ 300แผ่น)

ราคาเล่มละ 0.00 บาท


หมวดหมู่สินค้า